ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์เชียงใหม่ หมอฟันเชียงใหม่

CIDC มีทีมทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการของคนไข้

chiangmai dentist

ทพญ. ธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทย์ศาสตร์)
ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

ดร. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ปัญญดา อินทพิบูลย์

DDS., MS,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS., คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรากเทียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอรากเทียม เชียงใหม่

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี

DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
dr.suwat tanya

อ.ทพ. สุวัฒน์ ตันยะ

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมประดิษฐ์)
Dr. Narumol Pattaraporncharoen

ทพญ.นฤมล ภัทรพรเจริญ

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diploma in Comprehensive dentistry, Mahidol University
 • Master of Science Oral and Maxillofacial Surgery, Prince of Songkhla University
ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ

DDS., MS,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS.,
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
หมอฟัน เชียงใหม่

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

DDS, MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Detro Mercy, School dentistry, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, School dentistry, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
dr vicharat dentist chiangmai

ทพ. วิชรัตน์ ชื่นธีระวงศ์

DDS.,

 • ทันตเเพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม้กซิลโลเฟเชียล มหาลัยมหิดล
หมอฟัน เชียงใหม่ cidc

ทพ. เทพเทพิณทร์ ตั้งศักดิ์สมหวัง

DDS.,

 • Doctor of Dental Surgery (DDS) 2nd Class Honors, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
 • Post graduate program in Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University
หมอทำฟัน เชียงใหม่

ทพ. วสิษฐ์ เลิศวานิช

DDS.,

 • ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CE)
กลับไปด้านบน