ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์เชียงใหม่ หมอฟันเชียงใหม่

CIDC มีทีมทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการของคนไข้

chiangmai dentist

ทพญ. ธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทย์ศาสตร์)

ดร. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ปัญญดา อินทพิบูลย์

DDS., MS,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS., คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรากเทียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Implantologist

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี

DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
dr.suwat tanya

อ.ทพ. สุวัฒน์ ตันยะ

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตกรรมประดิษฐ์)
Dr. Narumol Pattaraporncharoen

ทพญ.นฤมล ภัทรพรเจริญ

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Diploma in Comprehensive dentistry, Mahidol University
 • Master of Science Oral and Maxillofacial Surgery, Prince of Songkhla University
อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

DDS., MS., Cert.(Operative Dentistry)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศณียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทพญ. ปวิตรา ฟูอนันต์

ทพญ. ปวิตรา ฟูอนันต์

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทยศาสตร์บัญทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์)
Dr. Vivek Mantala

ทพ. วิเวก มานตาลา

DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
 • Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
 • Certificate in All-On-Four clinical residency training, Malo clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate in High-skilled Zygoma implant residency training, Malo clinic, Lisbon, Portugal
Dr.Gishchasith Cheewagon

ทพ. กิชสิทธิ์ ชีวากร

DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ

DDS., MS,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS.,
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
หมอฟัน เชียงใหม่

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

DDS, MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Detro Mercy, School dentistry, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, School dentistry, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
dr vicharat dentist chiangmai

ทพ. วิชรัตน์ ชื่นธีระวงศ์

DDS.,

 • ทันตเเพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม้กซิลโลเฟเชียล มหาลัยมหิดล
กลับไปด้านบน