ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์เชียงใหม่ หมอฟันเชียงใหม่

CIDC’s team of dentists are selectively chosen based on their qualifications, skills and experience. We verify our dentists’ dental licenses. Many of our dental specialists are speakers or lecturers at their university and are overseas graduates.

Your dental care providers speaks english. CIDC is managed by Thailand’s award-winning dental clniic network group who has taken care of international patients over the past 12 years.

Dr. Thanyalak Pansotthee

ทพญ. ธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี

DDS.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • Certificate in Postgraduate Study in Restorative Dentistry, Chiangmai Univeristy
Implantologist

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
Dr. Narumol Pattaraporncharoen

ทพญ.นฤมล ภัทรพรเจริญ

DDS.,

 • DDS., Chiangmai University
 • Diploma in Comprehensive dentistry, Mahidol University
 • Master of Science Oral and Maxillofacial Surgery, Prince of Songkla University
อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

อ.ทพ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

DDS., MS., Cert.(Operative Dentistry)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศณียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยไอโอว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

ดร. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพญ. ปวิตรา ฟูอนันต์

ทพญ. ปวิตรา ฟูอนันต์

DDS.,

 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทยศาสตร์บัญทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ประกาศนียบัตรบัณทิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์)
Dr. Vivek Mantala

ทันตแพทย์ วิเวก มานตาลา

DDS., MSc.,

 • Doctor of Dental Surgery (DSS), Faculty of Dentistry, Chiangmai University
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
 • Master of Science (Oral and Maxillofacial Surgery), Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
 • Certificate in All-On-Four clinical residency training, Malo clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate in High-skilled Zygoma implant residency training, Malo clinic, Lisbon, Portugal
dr.suwat tanya

อาจารย์ ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตันยะ

DDS.,

 • Doctor of Dental Surgery (DSS), Faculty of Dentistry, Chiangmai University
 • Certificate in postgraduate study in Prosthodontics, Chiangmai University
Dr.Gishchasith Cheewagon

ทันตแพทย์ กิชสิทธิ์ ชีวากร

DDS.,

 • Doctor of Dental Surgery (DSS), Faculty of Dentistry, Chiangmai University
 • Stydying in Orthodontics dentistry
กลับไปด้านบน