ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์เชียงใหม่ หมอฟันเชียงใหม่

CIDC มีทีมทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา และออกแบบการรักษาที่เหมาะสมกับปัญหา และความต้องการของคนไข้

chiangmai dentist

ทพญ. ธัญลักษณ์ พันธ์โสตถี

DDS., (Restorative Dentistry)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(ทันตแพทย์ศาสตร์)
ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

ดร. ทพญ. ภัทรา สุมณศิริ

DDS., PhD., (Orthodontics)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • สำเร็จการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) และโครงการฝึกอบรมสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.ปัญญดา อินทพิบูลย์

DDS., MS, (Implantologist, Prosthodontist)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS., คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมรากเทียมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอรากเทียม เชียงใหม่

ทพ. กิตติโชติ บุญศรี

DDS., MSc., (Implantologist)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทพ.อรรถพล แซ่ล้อ

ทพ. อรรถพล แซ่ล้อ

DDS., MS, (Endodontics)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต DDS.,
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน)
หมอฟัน เชียงใหม่

ทพญ. ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์

DDS, MSc., (Orthodontics)

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และ ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Detro Mercy, School dentistry, USA
 • อดีตอาจารย์ด้านทันตกรรมบูรณะ University of Michigan, School dentistry, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
dr vicharat dentist chiangmai

ทพ. วิชรัตน์ ชื่นธีระวงศ์

DDS., (Oral & Maxillofacial Surgeon)

 • ทันตเเพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากเเละเเม้กซิลโลเฟเชียล มหาลัยมหิดล
Dr. Wasit Lertwanich

ทพ. วสิษฐ์ เลิศวานิช

DDS., (Aesthetic Dentist & Prosthodontist)

 • ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CE)
หมอฟันปลอม เชียงใหม่

ทพ. ธารินทร์ เพียงสุข

DDS., MSc., FACP., (Prosthodontist)

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทันตแพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ทพญ. ณิชา ซาฟาร์ซ

ทพญ. ณิชา ซาฟาร์ซ

DDS., MS., (General Dentist)

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต​ มหา​วิทยา​ลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาทันตแพท​ย​ศาสตร์​ แขนงวิทยาการวินิจฉัยโรค​ช่องปาก​ มหา​วิทยา​ลัยเชียงใหม่
กลับไปด้านบน